امروز چهارشنبه 12 بهمن 1401

مقایسه آموزش و پرورش ایران و بلژیک

0

تعداد صفحات : 14 صفحه

چکیده

مقدمه

نظام آموزشی بلژیک

نظام آموزشی ایران

مسائل ناشی از اداره امور آموزشی به شیوه متمرکز

دوره های رایج در نظام آموزشی بلژیک

آموزش پیش از دبستان در بلژیک(دوره آمادگی)

آموزش پیش از دبستان در ایران(دوره آمادگی)

مقطع ابتدایی در بلژیک

مقطع ابتدایی درایران

مقطع متوسطه در بلژیک

مقطع متوسطه در ایران

تربیت معلم در بلژیک

تربیت معلم در ایران

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

خرید و دانلود - 15000 تومان