امروز چهارشنبه 12 بهمن 1401

گزارش کار عملی در مدرسه ابتدایی

0

تعداد صفحات : 25 صفحه

فهرست مطالب:

معرفی محل کار آموزی

مقررات اداری مدرسه و محیط ظاهری آن

وظایف معلمان

وظایف مدیر

پرسشنامه ای جهت نظر خواهی

گزارش شماره: یک

گزارش شماره: دو

گزارش شماره: سه

گزارش شماره: چهار

طرح درس جغرافیا

خرید و دانلود - 21000 تومان