امروز چهارشنبه 12 بهمن 1401

مقایسه آموزش و پرورش ایران و استرالیا

0

تعداد صفحات : 19 صفحه

چکیده

مقدمه

ساختار آموزش ایران

تاریخچه ی آموزش و پرورش ایران

آموزش پیش از دبستان (دوره ی آمادگی) در ایران

ساختار آموزش استرالیا

آموزش پیش از دبستان در استرالیا

آموزش دوره ی ابتدایی ایران

مواد و کتاب درسی در دوره ی ابتدایی ایران

امتحانات و شرایط ارتقا به تحصیلی بالاتر

شمار دانش آموزان در دوره ی ابتدایی

آموزش دوره ی ابتدایی استرالیا

مواد و کتاب درسی دوره ی ابتدایی در استرالیا

شمار دانش آموزان در دوره ی ابتدایی در استرالیا

آموزش دوره ی راهنمایی در ایران

آموزش دوره ی متوسطه در ایران

شرایط پذیرش، مدت تحصیل و نحوه ی ارزشیابی امتحانات

آموزش متوسطه در استرالیا

دوره های آموزش عالی ایران

شرایط ورود به دانشگاها و مؤسسات آموزش عالی

دوره های آموزش عالی استرالیا

شیوه های جذب، بکارگیری و استخدام نیروهای تربیت معلم در ایران

بررسی تأثیر پدیده جهانی شدن بر تربیت معلم ایران

گزینش تربیت معلم

استخدام و جذب معلم

شیوه های جذب، بکارگیری و استخدام نیروهای تربیت معلم در استرالیا

تربیت معلم و وضعیت معلم در استرالیا

وضعیت معلم

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود - 23000 تومان