امروز چهارشنبه 12 بهمن 1401

گزارش کار عملی سازمان تبلیغات اسلامی

0

تعداد صفحات : 20 صفحه

مقدمه

مشخصات فیزیکی سازمان

اهداف کلی سازمان و اهداف، اعتقادی، اخلاقی، آموزشی، فرهنگی

شرح وظایف اعضای سازمان (پشت سازمان)

چارت سازمانی

عنوان پست سازمانی

وظایف

امور اداری و مالی

کارشناس فرهنگی

کارشناس قرآنی

شرح وظایف مسئول دبیرخانه

شرح وظایف مسئول کتابخانه

وظایف کارشناس خرق و مذاهب

شرح وظایف مسئول انبار

ارکان سازمان

آیین نامه های مربوط به ادامه تحصیل کارکنان

بودجه بندی و حسابداری

ارزشیابی

روابط رسمی و غیر رسمی

نقد و بررسی

خرید و دانلود - 25000 تومان