امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

کارآموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه

0

تعداد صفحات: 42 صفحه

مقدمه

فصل اول

تاریخچه تاسیس واحد

آشنایی با مکان کارآموزی

فصل دوم

روابط عمومی پل ارتباطی با پل اسقاطی

مقدمه ای بر روابط عمومی

رسالت تبلیغ در روابط عمومی

تعریف روابط عمومی

وظایف روابط عمومی

ویژگی روابط عمومی کارآمد

نقش روابط عمومی در دانشگاه آزاد اسلامی

نمودار تشکیلاتی مصوب اداره کل روابط عمومی

جایگاه مدیریت در روابط عومی

شرح وظایف مصوب اداره کل روابط عمومی

مدیریت و فساد اداری و نقش روابط عمومی

اداره ارتباطات

اداره اطلاع رسانی و تبلیغات

فصل سوم

عملکرد دفتر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

فصل چهارم

روابط عمومی کردن یا روابط عمومی بودن

فصل پنجم

آزمون و آموخته ها

نتیجه گیری

پیشنهادات

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی