امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

انواع و اقسام قرارهای حقوقی

0

تعداد صفحات: 60 صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: اقسام رأی

مبحث اول: حکم و اقسام آن

گفتار اول: احکام قطعی و احکام غیرقطعی

گفتار دوم: احکام ترافعی و حسبی

گفتار سوم: احکام حضوری و غیابی

فصل دوم: قرارها

مبحث اول: معیار قرار

گفتار نخست: قرارهای اعدادی یا مقدماتی

گفتار دوم: قرار قاطع دعوی

گفتار سوم: قرار شبه قاطع

گفتار چهارم: سایر قرارها

فصل سوم: قرارهای قاطع دعوی

مبحث نخست: قرارهای قاطع و آثار آن

گفتار اول: قرار سقوط دعوا و آثار آن

گفتار دوم: قرار رد دعوا آثار آن

گفتار سوم: عدم استماع دعوا و آثار آن

گفتار چهارم: قرار ابطال دادخواست

گفتار پنجم: رد دادخواست

مبحث دوم: بررسی قرارهای قابل پژوهش- قابل فرجام- قابل تجدیدنظر

گفتار اول: قرارهای قابل پژوهش

گفتار دوم: قرارهای قابل فرجام

گفتار سوم: قرارهای قابل تجدیدنظر

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی