امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بررسی دعوای جلب ثالث

0

تعداد صفحات: 31 صفحه

مقدمه

مفهوم، هدف و شرایط دعوای جلب ثالث

مفهوم و هدف دعوای جلب ثالث

مفهوم

تعریف

تفکیک از دعوای متقابل و دعوای ورود شخص ثالث

هدف

جلوگیری از اطاله دادرسی

جلوگیری از طرح دعوای اعتراض ثالث

شرایط دعوای جلب ثالث

مرتبط بودن با دعوای اصلی یا وحدت منشاء

ثالث بودن در دعوا (مفهوم شخص ثالث)

ادعای حقی نسبت به ثالث

طرف های دعوای جلب ثالث و زمان طرح آن

طرف های دعوا

طرفین دعوای اصلی

طرفین دعوای متقابل

طرفین دعوای ورود شخص ثالث

طرفین دعوای جلب ثالث

زمان طرح دعوا

مرحله بدوی (رسیدگی حضوری و غیابی)

مرحله تجدید نظر

مرحله فرجام خواهی

نحوه اعتراض به زوال دعوای جلب ثالث

صدور قرار رد دادخواست، ابطال دادخواست و رد دادخواست جلب ثالث

صدور قرار رد دعوای جلب ثالث در مرحله بدوی و شیوه شکایت از رای

آثار دعوای جلب ثالث

نتیجه گیری

پیشنهاد

فهرست منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی