امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بررسی حقوقی محیط زیست

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

پیشگفتار

مقدمه

گفتار اول

تعریف محیط زیست

انواع محیط زیست

تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

اسلام و محیط زیست

قانون اساسی و محیط زیست

تاریخچه و تحول حقوق محیط زیست در ایران

حمایت بین المللی از محیط زیست

پیشگیری و شیوه های غیر کیفری حمایت از محیط زیست

گفتار دوم

تعریف جرم زیست محیطی

جایگاه جرم زیست محیطی

عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی

عنصر قانونی

عنصر مادی

عنصر معنوی

قواینن و مقررات زیست محیطی کیفری

گفتار سوم

انواع جرایم زیست محیطی با استناد به مواد قانونی

جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار محیط زیست

جرایم ارتکابی نسبت به تخریب جنگلها

مراتع و فضای سبز

جرایم ارتکابی نسبت به جانوران

جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست

آلودگی هوا

آلودگی آب

آلودگی صوتی

آلودگی و تخریب خاک و آلودگی ناشی از زباله

جرایم مربوط به آلودگی شیمیایی و هسته ای

گفتار چهارم: مجازاتهای زیست محیطی

اعدام و تبعید

حبس و جزای نقدی

جزای نقدی

مصادره اموال

تعطیل کردن موسسه

تشدید مجازات

مجازات شروع به جرم

گفتار پنجم

خواهان و خوانده جرایم زیست محیطی

نقش ضابطین قوه قضائیه در جرایم علیه محیط زیست

زیست محیطی

چگونگی برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با جرایم

اخطار به آلوده کننده و تعطیل آن

اعلام جرم واقامه دعوی کیفری برعلیه آلوده

کننده

مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم

مصالحه

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی