امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

بررسی آزاد سازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران

0

تعداد صفحات: 38 صفحه

بخش اول

چکیده

مقدمه

مروری بر مطالعات و ادبیات موضوع

مدل و داده

نتایج تجربی

حجم تجارت و رشد

محدودیتهای تجاری و رشد

نتایج و جمع بندی

بخش دوم

معرفی شرکت تجاری

مقدمه

بحث و بررسی

تعریف شرکت تجاری

حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری

رابطه شرکا با شرکت تجاری

موضوع شرکت تجاری

شخصیت حقوقی شرکت تجاری

منابع

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی