امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

آدم ربایی از نظر حقوق کیفری

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

چکیده

فصل اول

کلیات

مقدمه

تعریف آدم ربایی

تعریف گروگان گیری

عنصر قانونی جرم آدم ربایی و بررسی قوانین ناسخ ومنسوخ

عنصر مادی آدم ربایی و مخفی کردن

علل تشدید مجازات آدم ربایی

دفاع در مقابل آدم ربایی

غیر قابل تعلیق بودن مجازات آدم ربایی

فصل دوم

تاریخچه آدم ربایی و جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی

تاریخچه عملی

آدم ربایی به عنوان سرقت

آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض

آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر

غصب انسان

فصل سوم

ارکان و آئین دادرسی جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

مقایسه ارکان جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

مقایسه ارکان قانونی

مقایسه ارکان مادی

مقایسه ارکان معنوی

صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی