امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

مبانی جرم انگاری در قانون مجازات جدید

0

تعداد صفحات: 49 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

پرسش اصلی پژوهش

فرضیه های تحقیق

واژه ها و اصطلاحات

مجرم

قانون گذار

جرم انگاری

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مفهوم جرم و جرم انگاری در نظام کیفری

مفاهیم حقوقی مرتبط با جرم

جرم کیفری

جرم مدنی

انواع جرم بر اساس نوع مجازات

جرائم مادی و رسمی

جرائم تام، محال، عقیم

جرائم مشهود و غیر مشهود

جرائم بسیط، عادت، مرکب و مرتبط

جرائم عمومی و خصوصی

جرائم عمومی، سیاسی و نظامی

شریک جرم

معاون جرم

تکرار جرم

تعدد جرم

اصول جرم انگاری

مراحل جرم انگاری

مجرم در نظام کیفری

شناسائی بزهکار یا مجرم

بزهکار و عنصر روانی جرم

بزهکار وعنصر مادی جرم

سیر تاریخی جرم در قوانین کیفری

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقات داخلی

پیشینه تحقیقات خارجی

دیدگاههای نظری مرتبط با جرم و جرم انگاری

دیدگاه قرآن

دیدگاه فقهی

جرم از دیدگاه جامعه شناختی

دیگر نظرات مرتبط با موضوع

فصل سوم: روش تحقیق

روش پژوهش

روش گرد آوری اطلاعات

ابزار گرد آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

جنبه نوآوری تحقیق

فصل چهارم: یافته های تحیقیق

جرم و جرم انگاری در لوایح جدید قانون مجازات اسلامی

ماده قانون مجازات اسلامی جدید

ماده قانون مجازات اسلامی جدید

تبصره ماده قانون جدید

ماده قانون مجازات اسلامی جدید

ماده قانون مجازات اسلامی جدید

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی