امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

چگونگی ایجاد شغل در یک جامعه روستایی

0

تعداد صفحات: 16 صفحه

مقدمه

تاریخچه جامعه شناسی روستایی

شغل در جامعه روستایی

کارآفرینی در جامعه روستایی

چگونگی ایجاد شغل دریک جامعه روستائی به کمک مشارکت گروهی

اهداف کلی واگذاری اعتبارات خرد

چگونگی مراحل راه اندازی فعالیت های کوچک درآمد زا

مراحل اجرایی راه اندازی برنامه کار

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی