امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

دانلود گزارش کار کنترل و گواهی بذر

0

تعداد صفحات: 8 صفحه

رشته: کشاورزی

تعداد آزمایش ها: 8 آزمایش

آزمون جوانه زنی

آزمون تعیین رطوبت بذر (m.c)

وزن هزار دانه

آزمون رشد گیاهچه

وزن هکتولیتر

آزمون خلوص فیزیکی بذر

آزمون خلوص ژنتیکی بذر

آزمون سلامت بذر و شناخت آلودگی های قارچی بذر

در هر آزمایش به مقدمه،وسایل مورد نیاز،روش کار

و نتایج آزمایش پرداخته ایم.

در صفحات بعدی آزمایش های دیگری موجود است.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی