امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

سازمان سنجش آموزش کشور

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

معاونت فنی و آماری

دفتر بررسیهای فنی و آماری

معاونت تحقیقات آزمون و ارزشیابی آموزش

دفتر آزمون سازی و روانسنجی

دبیرخانه المپیاد دانشجویی

دفتر ریاست و روابط عمومی

دفتر حراست و حفاظت آزمونها

فعالیتهای حراست سازمان

معاونت فنی و آماری

معاونت تحقیقات آزمون و ارزشیابی آموزشی

دفتر حراست و حفاظت آزمونها

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی