امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

فرمانداری آذربایجان غربی

0

تعداد صفحات: 18 صفحه

فرمانداری

فرماندار

معاون فرماندار

بخشدار مرکزی

حراست

مسئول دفتر اداری و مالی

مسئول دفتر

امور شهری و روستایی و انتخابات

دبیر خانه و ماشین نویسی

دفتر سیاسی و انتظامی

روابط عمومی و رسیدگی به شکایات

جمعدار و امین مردم

وظایف واحد اداری و مالی فرمانداری

مناقصه عمومی

مناقصه محدود

ترک تشریفات مناقصه یا مزایده

رسیدگی و ممیزی حساب شهردایها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد گردید

ارزیابی آموخته ها وارائه پیشنهادات

پیشنهادات

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی