امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

حمایت از اطفال و نوجوانان معارض قانون در ایران و اسناد بین الملل

0

تعداد صفحات: 58 صفحه

پیشگفتار

گفتار اول: ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال

مبحث اول: شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال

مبحث دوم: تعقیب و تحقیقات مقدماتی

مبحث سوم: شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان

مبجث چهارم: رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفری

مبحث پنجم: تسریع در رسیدگی

بند اول: احضار یا جلب

مبحث ششم: ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقی

بند اول: ضرورت تشکیل پرونده شخصیت

بند دوم: بازداشت پیش ا زمحاکمه

گفتار دوم: غیر علنی بودن تحقیقات و دادرسی

مبحث اول: نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم

مبحث دوم: حضوری بودن رأی

مبحث سوم: قابلیت تجدید نظر تصمیمات در مراجع عالی قضایی و صادر کننده رأی

منابع و ماخذ

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی