امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

تاریخچه دانشگاه پیام نور

0

تعداد صفحات: 16 صفحه

مقدمه و ضرورت تحقیق

تاریخچه دانشگاه پیام نور

آموزش باز

چشم انداز دانشگاه

هدفهای مهم دانشگاه

وظایف اصلی دانشگاه

مشکلات فعلی موجود در دانشگاه پیام نور

رتبه دانشگاه در ایران

نحوه تشکیل کلاسهای دانشگاه

غیر حضوری

نیمه حضوری

کلاسهای حضوری

دانشجویان

دانشجویان رسمی

دانشجویان فراگیر

دانشکده ها

برنامه­ های آتی دانشگاه در بعد بین المللی

برنامه­ های توسعه کمی دانشگاه

نوع پژوهش

موانع تحقیق

راهکارها

منابع

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی