امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

سازمان همکاری اقتصادی اکو (ECO)

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

سازمان اکو

سازمان همکاری اقتصادی (ECO)

تاریخچه سازمان اکو

تأسیس سازمان اکو

اهداف واصول اکو

شورای وزیران

شورای قائم مقامان

شورای برنامه ریزی منطقهای

کمیته های فنی

دبیرخانه

سازمان تخصصی

عملکرد سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD)

منابع

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی