امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

اصول طراحی و مبانی بسته بندی

0

تعداد صفحات: 22 صفحه

مقدمه

عملکردهای اصلی یک بسته بندی

طراحی بسته بندی

حجم در بسته بندی

بسته بندی، طراح گرافیک و دیگران

هنر زیباشناسی و گرافیک چه نقشی در بسته بندی ایفا می کند؟

رنگ چست؟

دایره رنگ

رنگ درحرمت بسته بندی

نقشی که رنگ در فروش ایفا می کند

رنگ

عوامل موثر در انتخاب رنگ

چه زمانی یک بسته تاثیرگذار خواهدبود؟

رابطه رنگ و فرآورده ها

رابطه رنگ با انواع حواس

رابطه رنگ با مزه

رابطه رنگ با بو

رابطه رنگ و وزن اجناس

رابطه حرارت و رنگ

فهرست منابع و ماخذ

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی