امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

عکس های هوایی

0

تعداد صفحات: 22 صفحه

مقدمه

تاریخچه عکسهای هوایی

ارزش و اهمیت عکسهای هوایی در امور نظامی

مزایای عکسهای هوایی نسبت به نقشه

معایب عکسهای هوایی نسبت به نقشه

انواع عکسهای هوایی

ویژگیهای عکسهای هوایی

تهیه نقشه از یک عکس هوایی

عناصر اصلی در تفسیر عکس های هوایی

مزایای عکس های هوایی در مشاهدات زمینی

انواع عکس های هوایی

فتوگرامتری(Photogrammetry)

تاریخچه

فتوگرامتری چیست؟

فرآیندهای فتوگرامتری

ثبت تصاویر

عکس های هوایی عمودی

تصویر طبقه بندی عوارض(Feature Classification Imagery)

کنترل زمینی

تطبیق تصویر با زمین

جمع آوری عوارض

عوارض توپوگرافیکی

عوارض پلانیمتری

ارتوفتوگرافی

فتوگرامتری برد کوتاه با استفاده از دوربینهای غیر متریک

منابع

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی