امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی تسطیح و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

پروژه تسطیح

روش انجام کار

پروژه آببندان

روش انجام کار

آزمایش تراکم

آزمایش تراکم پروکتور استاندارد

وسایل مورد نیاز

روش انجام آزمایش

نمونه خاک

تهیه نمونه

قالب تراکم

متراکم ساختن نمونه خاک

میزان رطوبت

تراکم سه نمونه دیگر

محاسبات

همراه با تصاویر

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی