امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

مقدمه

سویا

تاریخچه

گیاه شناسی

کاشت

آماده سازی زمین

داشت

کوددهی

بیماری

آفات

برداشت

عملیات دورگ گیری

خلاصه طرح

هدف تحقیق

ضرورت و اهمیت اجرای طرح

سابقه تحقیق در داخل و خارج کشور با ذکر نتایج

روش کامل اجرای تحقیق

زمان بندی فعالیت های عمده طرح و زمان ارائه شده گزارش نهایی

کلزا

تاریخه و اهمیت کلزا

آماده سازی زمین برای کشت کلزا

ماشین کشت

مشخصات گیاه شناسی کلزا

برخی توصیه های زراعی

علف های هرز

آفات

بیماری ها

توصیه کودی کلزا

بذر مورد نیاز

پروژه غلات

گندم

الفکاشت

تاریخ مناسپب کاشت

میزان بذر مصرفی

مصرف کودهای شیمیایی

عمق مناسب کاشت بذر

توصیه های مهم کودی برای گندم دیم

مراحل مختلف آبیاری گندم

کنترل علف های هرز

برداشت محصول

آفات مهم گندم

سوسک سیاه گندم (زابروس)

لارو سیمی (Agriotes)

بیماری های مهم گندم

سوسک برگخوار لما

بیماری زنگ زرد گندم (زنگ نواری، سرخه)

بیماری زنگ قهوه ای گندم (زنگ برگ)

بیماری فوزاریوز یا اسکب گندم (سفید شدن خوشه، انهدام خوشه)

سفیدک سطحی یا پودری گندم

بیماری سپتوریوز برگ گندم

مناطق مناسب کاشت

میزان بذر مصرفی

هدف اصلی این طرح

ذرت

آفات

بیماری های ذرت

برداشت ذرت

برداشت ذرت شیرین

تقسیم بندی ذرت از لحاظ رسیدگی

اصلاح ذرت

انواع نر عقیمی

سورگوم علوفه ای

الفکاشت

تهیه زمین

زمان مناسب کشت

زمان سبز

میزان بذر

بداشت

مراقبت های بهزراعی

مبارزه با علف های هرز

آبیاری

مبارزه با آفات

زمان مناسب برداشت

جبرداشت

نحوه برداشت

موارد مصرف

گزارش کار مرکز تحقیقات

بخش تهیه و اصلاح بذر و نهال (آزمایشگاه تجزیه و گواهی بذر)

ثبت نمونه

تعیین درصد رطوبت

تعیین درصد قوه نامیه

تعیین درصد خلوص

صدور گواهی

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی