امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

گزارش کارآموزی زراعت (جهاد کشاورزی)

0

تعداد صفحات: 39 صفحه

فصل اول

تاریخجه سازمان

قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت

امور پژوهش، آموزش و ترویج

امور منابع طبیعی و آبخیزداری

امور زیربنایی کشاورزی و توسعه روستایی

امور کشاورزی، دام و آبزیان

امور حمایتی

شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی

سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت.

امور پژوهش، آموزش و ترویج

امور منابع طبیعی و آبخیزداری

امور زیربنایی کشاورزی و توسعه روستایی

امور کشاورزی، دام و آبزیان

امور حمایتی

فصل دوم

معاونت امور زراعت

وظایف

جدول آماری سطح زیر کشت محصولات زراعی استان گلستان

پیشرفت علم علف های هرز در ایران

GIS ابزاری کارآمد در تحقیقات علف های هرز

اهداف مبازرزه با علفهای هرز

بررسی مقایسه ای آللوپاتی و رقابت

کم توجهی به اهمیت خسارت علف های هرز.

جایگاه کنترل علف های هرز سبزی و صیفی در ایران

مبارزه شیمیائی با علف های هرز کلزا

جنبه هائی از کنترل یولاف وحشی درمزارع گندم

بیماری ساق سیاه کلزا رو به گسترش است

آشناسایی با علفکشها

آشنایی با سموم جدید شته کش – مبارزه با علفهای هرز و بیماری کلزا.

آشناسایی آفات برگخوار کلزا

کشت گندم

مشاهده بیماری زنگ زرد دراوایل بهار

مشاهده فوزاریوم گندم در نیمه اول اردیبهشت ماه

آشنایی با علفکش های نازک برگ و علف کش های پهن برگ

زمینها کوچک است، شالیکاری صرف نمی کند

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی