امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

طرح مطالعاتی آسیب شناسی فضای سبز مشهد

0

تعداد صفحات: 167 صفحه

روش شناسی

شرح

مقدمه

بخش اول جایگاه کلان و برنامه ریزی ملی، بررسی وضع موجود فضای سبز و مدیریت مکان

راهکارهای پیشنهادی برای رفع آسیب های کلانی و جایگاهی

اهداف و مفاهیم آن شامل

(روند خدمات شهرسازی)

بررسی وضع موجود و جایگاه فضای سبز در طرح های توسعه شهری

پیشنهادهای اصلاحی و افزایش کارآیی و رفع مشکلات موجود

بخش دوم طراحی و احداث و تاریخچه، رویکردها و آسیب ها

چم محیط و چشم انداز

بینشی از آسیب شناسی مفهومی فوق

مفاهیم محیط و منظر

خوانایی چم محیط و منظر

تفسیر محیط و منظر

تاریخچه فضای سبز مشهد و طراحی منظر

نگاهی به تاریخ

آسیب شناسی واژگان (آسیب مفهومی)

ادامه بحث تاریخ نگری فضای سبز

آسیب شناسی تاریخی

نتیجه نهایی آسیب شناسی تاریخی

سایر آسیب های اجرا و احداث

بخش سوم نگهداری فضای سبز مشهد

توصیه های اضطراری درختان

مدیریت قیمت های نگهداری فضای سبز

بخش چهارم تولیدات گیاهی

تولیدات در فضای سبز

بخش پنجم آسیب شناسی فضای سبز دردیدگاه ناحیه ای، شهری کمیسیون ماده 14

منابع غنی فضاهای سبز

آسیب اساسی دیگر

بخش ششم: منابع انسانی و مدیریت آن در سازمان پارکهای مشهد

تبیین نمودار

نمونه آزمون و نتایج بشرح زیر است

نتیجه گیری

قدرت سازمان

بخش هفتم بودجه هزینه ها

میزان هزینه بازایی واحدهای توسعه و نگهداری

از نکات قابل توجه جدول هزینه بازای واحد توسعه خالص

نتیجه

بخش هشتم توزیع فضای سبز

بخش نهم تحلیلی بر صورت وضعیت ها و مقایسه تطبیقی با عملکرد عینی

تحلیل ها

منابع

خرید و دانلود - 63000 تومان
تبلیغات متنی