امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی اصلاح ذرت، سویا و سورگوم در ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی

0

تعداد صفحات: 48 صفحه

مقدمه

ذرت خوشه ای sorghum sp

اکولوژی سورگوم

خصوصیات گیاه شناسی سورگوم

انواع مختلف سورگوم

خصوصیات زراعی ذرت خوشه ای

عملیات داشت

برداشت سورگوم

منشاء، گونه ها و نژادها

گیاه شناسی با گلدهی و کنترل گرده افشانی

روشهای خودگشنی و تلاقی

تولید بذر سورگوم هیبرید

هدف های اصلاحی

بیماریها

ذرت معمولی corn

مشخصات گیاهشناسی ذرت

اکولوژی ذرت

انواع ذرت

خصوصیات زراعی

موقع کاشت

عملیات داشت

برداشت

برداشت ذرت دانه ای

برداشت ذرت برای سیلو

بیماریهای ذرت دانه ای (بلال)

اصلاح ذرت

گلدهی و گرده افشانی

هدفهای اصلاحی

سویا

خصوصیات بتانیکی

خصوصیات زراعی

برداشت سویا

آفات سویا

گلدهی و گرده افشانی

روشهای تلاقی

هدفهای اصلاحی

منابع

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی