امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

بودجه بندی جامع

0

تعداد صفحات: 76 صفحه

مقدمه

تاریخچه شرکت

مشخصات عمومی و مؤسسان

هیئت مدیره

آدرس

مالکیت شرکت

مهمترین مشکلات کارخانه

پروژه های آتی

نیروی انسانی

بودجه

مبانی بودجه بندی

مقاصد بودجه بندی

وظایف بودجه بندی

بودجه بندی و روشهای پیش بینی

بودجه نقدی

تهیه بودجه نقدی

مراحل تهیه بودجه نقدی

پیش بینی فروش

محاسبه جریانهای نقدی و ورودی

فروشهای نقد و نسیه

سایر وجوه نقدی که به درون شرکت جریان می یابد

محاسبه وجوهی که به خارج از شرکت جریان می یابد

پرداخت بابت خرید کالا

پرداخت بابت حقوق و دستمزد

پرداخت مالیات

سایرپرداخت ها

محاسبه مانده صندوق و وام

بودجه بندی نقدی به صورت کامل

نقاط قوت و ضعف بودجه بندی نقدی

مزایای بودجه بندی نقدی

معایب بودجه بندی نقدی

صورتهای تخمینی

تهیه صورت سود و زیان تخمینی یعنی پیش بینی فروش، هزینه و سود شرکت در دوره برنامه ریزی شده

تهیه بودجه قابل انعطاف

اهداف کنترل بودجه ای

تجزیه و تحلیل گزارشات هزینه

ظرفیت و حجم

هزینه های ثابت

هزینه های متغیر

هزینه های نیمه متغیر

بودجه جامع

بودجه فروش

بودجه موجودی کالای آخر دوره

بودجه تولید

بهای تمام شده کالای فروش رفته بودجه شده

بودجه هزینه های اداری

بودجه هزینه های فروش و بازاریابی

بودجه عملیاتی واحدهای خدماتی

اجزای مختلف یک بودجه مالی عبارتند از

طرح سود

بررسی و تجدید نظر در بودجه

مراحل اساسی بررسی و تجدید نظر در بودجه

اعمال کنترل از طریق بودجه

دفاع از بودجه

روشهای تنظیم بودجه کارخانه قطعه سازی خراسان

روشهای برآورد و تنظیم درآمدها

روش تنظیم بودجه متداول

مراحل تهیه و تنظیم بودجه متداول

بودجه ریزی افزایشی

بودجه برنامه ای

بودجه عملیاتی

مقایسه بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی

مزایای اندازه گیری کار

روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی

نظام بودجه بندی طرح و برنامه

بودجه بندی برمبنای صفر

بودجه ربزی بر مبنای هدف

جدول برآورد هزینه های اداری و فروش و بازاریابی برای کل سال

جدول بودجه فروش

جدول بودجه موجودی کالای آخر دوره

جدول بودجه مقادیر تولید قطعه الف

جدول بودجه مقادیر تولید قطعه ب

جدول بودجه مقدار مواد آخر دوره

جدول بودجه خرید مواد اولیه A

جدول بودجه خرید مواد اولیه B

جدول بودجه دستمزد خرید مستقیم

جدول بودجه سربار ساخت

جدول بودجه بهای تمام شده یک واحد تولید سال

جدول بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته

جدول بودجه مخارج سرمایه ای

جدول بودجه نقدی

جدول ترازنامه بودجه شده

جدول صورت گردش وجوه نقد بودجه شده

چارت بودجه

همراه با فایل اکسل

خرید و دانلود - 49000 تومان
تبلیغات متنی