امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بودجه بندی محلی در ترکیه

0

تعداد صفحات: 13 صفحه

تاریخچه بودجه بندی

بدنه مالی اخیر شهرداری ها

درآمدهای شهرداری ها

مخارج شهرداری ها

پروسه بودجه بندی شهرداری

اماده سازی بودجه

اجرای بودجه

توضیح اخر

نمودار

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی