امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری سازمان آموزش و پرورش

0

تعداد صفحات: 95 صفحه

مقدمه

فصل اول: نظام آموزشی ایران

آموزش و پرورش ایران

سیاستهای آموزشی

ساختارنظام آموزشی

آموزش پیش دبستانی

برنامه های آموزشی

برنامه ریزی و مدیریت آموزشی

اهداف آموزشی

استراتژی های آموزشی

آموزش ابتدایی

مقطع آموزش راهنمایی

مقطع تکمیلی متوسطه

مقطع آموزش پیش دانشگاهی

نظام آموزش عالی

ارکان نظام آموزش عالی

مراکز دولتی

مراکز غیردولتی

دانشگاه آزاد اسلامی

مؤسسات آموزش عالی غیردولتی (غیرانتفاعی)

آموزش از راه دور

گزینش دانشجو

فصل دوم: سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش

سازمان اداری آموزش و پرورش ایران «تحول مختصر تاریخی»

اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش

تشکیلات وزارت آموزش و پرورش

سازمانهای وابسته به وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ریزی

سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس

سازمان انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران

نهضت سواد آموزی

کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

سازمان آموزش و پرورش استثنایی

معاونان وزیر و دفاتر ادارات کل زیر نظر

معاون آموزشی

معاون پرورشی و تربیت بدنی

معاونت برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی

معاونت اداری و مالی

معاونت حقوقی و مجلس و املاک

معاونت مشارکتهای مردمی، شاهد و ایثارگر

سازمان آموزشی آموزش و پرورش ایران و مبانی قانونی آن

شورای عالی آموزش و پرورش و قوانین آن

سیر تاریخی شورای عالی معارف

شورای عالی فرهنگ

شورای عالی آموزش و پرورش

قانون جدید شورای عالی آموزش و پرورش

وظایف مهم شورای عالی آموزش و پرورش

برخی از ویژگیهای مهم شورا

کلیاتی درباره قوانین و مقررات آموزشی

اهمیت و ضرورت توجه به قوانین و مقررات آموزشی

منابع قوانین و مقررات آموزشی

حقوق انسانی

قرار دادهای بین المللی

قانون اساسی

قوانین عادی

تصویبنامه

اساسنامه

آیین نامه

بخشنامه

دستورهای فردی

مفهوم قانون و انواع آن

آموزش و پرورش در قانونهای اساسی ایران

قانون اساسی مشروطیت

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نارسایی های قوانین آموزش و پرورش

فصل سوم: حسابداری آموزش و پرورش

تعریف حسابداری دولتی

مشخصات یک موسسه دولتی

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

موارد افتراق

کاربرد حسابداری دولتی

استفاده کنندگان حسابداری دولتی

اصول حسابداری دولتی

خصوصیات لازم برای صورتهای مالی سازمانهای دولتی

لزوم اعمال کنترل بودجه ای در سازمانهای دولتی

طبقه بندی استاندارد برای درامدها و هزینه ها

استفاده از مبانی حسابداری معین برای هر یک از حسابهای مستقل

شریط انجام هزینه ها در سازمانهای دولتی

لزوم تمرکز وظایف و مسئولیتهای مالی

وظایف و مسئولیتهای اصلی مدیر یا مسئول حسابداری هر سازمان دولتی

حسابداری آموزش و پرورش

اداره حسابداری

پرداخت حقوق و دستمزد

هزینه

رسیدگی

گروه بودجه و تشکیلات

سیستم اطلاعاتی مالی

اجزای سیستم مالی

نیروی انسانی

رئیس حسابداری

حسابدار

کمک حسابدار

مدیر انبار

فرم

مبانی حسابداری

ثبت درآمد و هزینه در دفاتر حسابداری

مبنای نقدی

اشناسایی و ثبت درآمدها

شناسایی و ثبت هزینه ها

مبنای نیمه تعهدی

مبنای تعهدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل شده

بودجه بندی

کنترل بودجه

مفهوم کارایی و اثر بخشی در بودجه

نقطه سر به سر

بهای تمام شده

روشهای طبقه بندی هزینه ها

مراکز هزینه

بودجه

درآمدهای ملی

تشکیلات

تامین در آمد

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

خرید و دانلود | 63,000 تومان
تبلیغات متنی