امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

0

تعداد صفحات: 27 صفحه

تعریف شرکت دولتی

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی

اساسنامه شرکت دولتی

ارکان شرکت دولتی

وظایف مجمع عمومی

وظایف هیئت مدیره

شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی

شرکتهای سهامی دولتی

موسسات تولیدی مختلط دولتی و خصوصی

طریقه تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

موجودی مواد اولیه دراول سال

خرید مواد اولیه ظرف سال

موجودی مواد اولیه در آخر سال

جمع مواد مصرفی

حقوق ومزایای کارشناسان خارجی

لوازم یدکی و ابزار کار

آب برق و سوخت

انواع بودجه شرکتهای دولتی

بودجه جامع

بودجه عملیاتی

بودجه مالی

فهرست منابع بودجه نقدی

فهرست مصارف

در رابطه با اخذ وام

دو نظریه وجود دارد مخالف و موافق

اوراق قرضه یا اوراق مشارکت

بودجه مالی

تهیه و تنظیم بودجه در بانکها

مسئول بودجه بانک

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی