امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

انواع و اقسام بیمه ها

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

مقدمه

بیمه های اجتماعی (اجباری)

بیمه های بازرگانی (اختیاری)

بیمه های اشیاء

بیمه مسئولیت

بیمه زیان پولی

بیمه اشخاص

تعریف عقد و عقد بیمه

عقد بیمه عقدی است معوض

خصوصیات اتفاقی بودن عقد بیمه

شرایط اساسی صحت عقد

تعهدات بیمه گذار

تعهدات بیمه گذار

بیمه آتش سوزی

تعریف آتش سوزی

قرارداد بیمه آتش سوزی

محتوای یک قرارداد بیمه آتش سوزی

قرارداد حمل و نقل

قرارداد بیمه دریایی

خصوصیات قرارداد

بیمه حمل و نقل

بیمه حمل داخلی

بیمه تمام خطر مقاطعه کاری (C.A.R)

بیمه نامه بدنه اتومبیل

بیمه نامه حوادث سرنشین

بیمه هواپیما

قانون بیمه هواپیمایی

انواع بیمه هواپیما

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

بیمه محصولات کشاورزی

بیمه مسئولیت درمقابل اشخاص ثالث و وسایل نقلیه موتوری

چگونگی تعیین نرخ بیمه

بیمه مسئولیت مدنی

بیمه اعتبار

بیمه تضمین

تعریف عناوین

بیمه عدم النفع

بیمه صداقت وامانت کارکنان

مفهوم بیمه اتکایی

بیمه عمر

حقوق عام بیمه عمر

قرار داد های اصلی بیمه عمر

بیمه عمر در صورت فوت

بیمه تمام عمر

بیمه تمام عمر با شرط فوت بعد از مدت معین

بیمه عمر زمانی

بیمه عمر خطر فوت به شرط حیات استفاده کننده

بیمه عمر در صورت حیات

بیمه عمر با استرداد حق بیمه ها

بیمه عکر مستمری در صورت حیات

بیمه عمر آمیخته (مختلط)

بیمه عمر آمیخته عادی

بیمه عمر با سررسید ثابت

بیمه عمر خانوادگی و بیمه عمر ترکیبی

مفهوم ریسک یا خطر

ریسکهای خالص یا ایستاد

ریسکهای سوداگرانه

ریسکهای خالص (دو امکان)

ریسکهای عام

ریسکهای خاص

ماهیت بیمه اتکائی

ماهیت بیمه اتکائی

ریسکهائی که از بیمه گذار ناشی می شود (ریسک اصلی)

ریسکهائی که از بیمه گر واگذارنده و یا از بیمه گر اتکائی ناشی می شود

ریسکهائی که خارج از کنترل طرفین قرارداد می باشد

تراکم ریسک در بیمه اتکائی

حد اعلای حسن نیت

منابع

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی