امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

تاریخچه بیمه های درمانی ایران

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

مقدمه

فرانشیز و تعرفه های بیمه و سرانه بیمه در سیستم درمانی کشور

فرانشیز بیمه قابل دریافت از بیمار

هزینه صدور دفترچه بیمه و المثنی

اعتبار دفترچه ها

دستورالعمل بیمه خدمات درمانی برای دانشجویان

پرداخت کامل هزینه درمان مصدومان حوادث رانندگی

قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در ایران

بیمه همگانی

اصلاح اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی

مدارک مورد نیاز و چگونگی دریافت - تمدید یا تعویض انواع مختلف دفترچه های بیمه خدمات درمانی

کارمندی - کارکنان دولت

سایر اقشار

خویش فرما

روستائیان

صدور دفترچه خدمات درمانی جهت همسر کارمندان دولت

صدور دفترچه خدمات درمانی جهت والدین کارمندان دولت

صدور دفترچه خدمات درمانی جهت فرزندان توسط پدران کارمند

صدور دفترچه خدمات درمانی جهت فرزندان توسط مادران کارمند

صدور دفترچه خدمات درمانی در مورد افرادی که ازاستانی به استان دیگر منتقل می شوند

صدور دفترچه خدمات درمانی درمورد افرادی که از قراردادی 7% به رسمی 9% تغییر وضعیت داده اند

صدور دفترچه خدمات درمانی المثنی برای کارمند و یا افراد تحت تکفل که دفترچه آنها مفقود شده است

تمدید و یا تجدید دفترچه بیمه

ابطال دفترچه

بیمه خدمات درمانی برای اقشار مختلف جامعه

پزشکان

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی