امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بیمه بیماری

0

تعداد صفحات: 23 صفحه

قسمت اول تاریخچه بیمه بیماری

قسمت دوم تعریف بیمه بیماری

تعریف بیماری

بیمه بیماری هزینه معالجه

بیمه بیماری مشارکت در هزینه معالجه

بیمه بیماری با غرامت روزانه

محدود کردن تعهدات موسسه بیمه

دوره انتظار

مشارکت بیمه شده در هزینه های معالجه

محدودیت دوره تعهد

مستثنیات مندرج در قرارداد

قسمت سوم خطرات مورد بیمه و تعرفه بندی

تعرفه بندی و حق بیمه

نحوه پرداخت هزینه معالجه در بیمه بیماری

قسمت چهارم – قرارداد بیمه بیماری

مدت قرار داد

فسخ قرارداد

تعهدات مخصوص بیمه گر و بیمه شده

مقررات مخصوص

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی