امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

بیمه تامین اجتماعی

0

تعداد صفحات: 30 صفحه

بیمه چیست؟

بیمه چگونه به وجود آمد؟

بیمه در دنیای امروز

بیمه های غیرزندگی

نفع بیمه پذیر

وظایف و تعهدات بیمه گذار

وظایف و تعهدات بیمه گذار قبل از وقوع حادثه

وظایف و تعهدات بیمه گذار پس از وقوع حادثه

بیمه تأمین اجتماعی

ارکان بیمه اجتماعی

هدف و ویژگیهای بیمه تامین اجتماعی

اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

وجوه تمایز بیمه های اجتماعی از بیمه های خصوصی

مسیر مازاد سرمایه کجاست؟

بیمه بازنشستگی

تعریف بیمه شده براساس قانون تامین اجتماعی

شیوه های ارائه خدمات درمانی به بیمهشدگان

تعهدات درمانی سازمان تأمین اجتماعی در قبالبیمه شدگان، شامل موارد زیر است

درمان مستقیم - درمانغیرمستقیم

مشمولین استفاده از حمایت های درمانیتأمین اجتماعی

مراحل ومدارک لازم برای صدور اولین دفترچه بیمه درمان

مدارک لازم جهت تأمین اعتبار دفترچه بیمه درمان

مشخصات افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی

ضوابط اعطای تسهیلات قرض الحسنه بیمه شدگان (قرض الحسنه ضروری، ازدواج و تحصیلی)

غرامت دستمزد ایام بیماری

شرایط وقانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور

صندوق های بیمه خدمات درمانی

منابع

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی