امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

ترجمه راهنمای شغلی مدیریت تولید

0

تعداد صفحات: 10 صفحه

کار

ورود و آموزش

برنامه ها عبارتند از

ورود بزرگسالان

خصوصیات شخصی

چشم اندازها

Career Guide - Production Management

THE WORK

ENTRY AND TRAINING

PERSONAL QUALITIES

PROSPECTS

FURTHER READING

FURTHER INFORMATION

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی