امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

ترجمه مدیریت فنی engr 801

0

تعداد صفحات: 14 صفحه

For Engineering Management ENGR 801

A Brief History of Operations Research

What is Operations Research?

Steps of Operations Research

Tools of Operations Research and Model Application

مدیریت فنی ENGR801

تاریخچه کوتاهی از پژوهش در عملیاتی (OR)

تحقیق عملیاتی چیست؟

مراحل تحقیق عملیاتی

ابزار تحقیق عملیاتی و کاربرد مدل

برنامه نویسی آرمانی: مسائل مربوط به تخصیص منابع

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی