امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

0

تعداد صفحات: 11 صفحه

در مقدمه این تحقیق ابتدا از جامعه مدنی تعریفی ارایه می دهیم: جامعه مدنی یک جامعه آزاد است که در آن افراد، گروهها، سازمانها با دیدگاههای گوناگون مشارکت دارند و هر یک بیان کننده نظرها و اعتقادات خویش است.

ما، در جامعه خود با استبداد نداشتن آزادی و قانون، سیاست گریزی، خشونت، عدم تحمل عقاید دیگران و ….. در خانواده، سازمانها و حکومت داری مواجه هستیم. استبداد یک مسئله فرهنگی است که در بیشتر جوامع کم وبیش وجود داشته و دارد. در ایران بالاخص به علت تاریخ طولانی و حکومتهای شاهان گذشته استبداد رشد بسیار قدیمی و قوی دارد که آثار خود را در بسیاری از زمینه ها نشان می دهد.....

خانواده

جامعه مدنی

نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی

منابع

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی