امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پاورپوینت تنفس، تعرق و فتوسنتز

0

تعداد صفحات: 33 صفحه

تنفس در گیاهان

تنفس

تبادل گازها در بخشهای مختلف گیاه

شدت تنفس

اثر عوامل درونی و برونی در تنفس

آیا تنفس موجب کاهش عملکرد می شود؟

فتوسنتز

رنگدانه های فتوسنتزی

کلروپلاست محلی است که در آن فتوسنتز صورت می گیرد

مکانیزم جذب نور در گیرنده های نوری

واکنشهای نوری فتوسنتز

شناخت محیط رشد فتوسنتز

آزمایش فتوسنتز و تنفس در بافتهای گیاهی

هدف آزمایش

نتیجه آزمایش

تعرق

نقش تعرق در جذب آب از ریشه

مکانیسم تعرق در برگها

اهمیت تعرق

عوامل موثر بر تعرق

عوامل ساختاری

مواد شیمیایی بازدارنده تعرق

روشهای اندازه گیری تعرق

منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی