امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

پاورپوینت بیماری های گیاه زیتون

0

تعداد صفحات: 29 صفحه

مقدمه

گره زیتونOlive Knot

عامل بیماری

اپیدمیولوژی

کنترل

نماتد مولد غدهRoot Not Nematode

نماتد مرکباتCitrus Nematode

کنترل نماتدهالکه طاووسی زیتون (Olive Peacock Spot)

آنتراکنوز زیتونOlive Anthracnose

پژمردگی ورتیسیلیومی زیتونOlive Verticillium Wilt

پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه زیتونArmillaria Root Rot

خواص داروئی

منابع

همراه با تصاویر

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی