امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

پاورپوینت آفات مهم گیاهی

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

مگس خربزه

زیست شناسی

کنترل مگس خربزه

کرم به Quince mothEuzophera bigella

زیست شناسی

کنترل شیمیائی

کرم سیب Carpocapsa pomonella

زیست شناسی

مبارزه

سپردار واوسیب

زیست شناسی

مبارزه

شته سیاه باقالاAphis fabae

زیست شناسی

کنترل

شته سبز سیب

زیست شناسی

کنترل شیمیایی

سرشاخه خوار هلو

سرشاخه خوار هلو Peach twig borerAnarsia lineatelia

زیست شناسی

کنترل

شته مومی یا شته خونی سیب

زیست شناسی

کنترل

کنترل شیمیایی

پروانه تخم انگشتری Malacosoma neustria

زیست شناسی

کنترل

کنه نمدی مو

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی