امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی عمران (شهرداری)

0

تعداد صفحات: 110 صفحه

مقدمه

محل کارآموزی و دامنه فعالیتها

متره کردن نمازخانه شهرداری

هدف

متره کردن سنگ فرش و موزائیک بهشت زهرا

هدف

بازدید از سوله ی شهرداری

پروژه احداث پارک ترافیک

هدف

پروژه احداث تپه ی آزمون پایه یکم

هدف

پیاده کردن نقشه و گودبرداری سالن اجتماعات شهرداری

بررسی مشکلات فنی و مسایل مبتلا به پروژه در مدت کارآموزی

تاریخچه شهرداری

1385 تا 1304 دوره مشروعیت

1304 تا 1320 دوره پهلوی

1320 تا 1357 دوره پهلوی

هدف و چگونگی تشکیل شهرداری

وظایف شهرداری

طبقه بندی واحدهای سازمانی

طبقه بندی درآمد و سایر منابع تامین اعتبار

اضافه کردن فرد جدید

چاپ فیش حقوقی

با زدن enter روی حقوق و دستمزد در منوی اصلی

بخش اول: اطلاعات حقوقی

کلید های فعال

وارد کردن اطلاعات حقوقی

بازیابی حکم

حذف کردن رکورد

جستجو و روش جستجو

بستن پرونده

مشاهده معوقه ها،سهام دولت وارد نمودن حقوق مبنا و سایر اطلاعات

پرداخت یک سوم سهم کتابخانه‏ها از درآمد شهرداری‏ها

پروانه های ساختمانی منبع اصلی درآمد شهرداری

درصد درآمد شهرداری از محل کسب عوارض صدور پروانه های ساختمانی است

آیین نامه مالی

قسمت دوم: مناقصه

آگهی مناقصه

قسمت سوم: انعقاد پیمان

قسمت چهارم: ترتیب تحویل

قسمت پنجم: مزایده

قسمت هفتم: مقررات عمومی

قسمت دوم: امور مالی - فصل اول – بودجه

فصل دوم: درآمدها

فصل سوم: هزینه ها

فصل چهارم: صندوق و عملیات استقراضی شهرداری

فصل پنجم: حسابداری

فصل ششم: ممیزی و حسابرسی

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها

ماده واحده

تبصره

مصوب 14/2/61

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

ماده واحده

قانون نحوه ی تقویم ابنِیه ,املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها

ماده واحده

مصوب 29/8/1367

قانون نوسازی و عمران شهری

مصوب 7/9/1347 با اصلاحات

مصوب 7/9/1347 با اصلاحات

لایح ماده واحده

مصوب 12/6/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری

ماده واحده

مصوب جلسه مورخ 24/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

قانون الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346

مصوب جلسه مورخ 24/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

قانون الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346

قوانین مالی شهرداریها

منابع

خرید و دانلود - 67000 تومان
تبلیغات متنی