امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی اجرای شالوده

0

تعداد صفحات: 24 صفحه

اجراء شالوده

شالوده گسترده

شالوده منفردونواری

نحوه اجرای شالوده

مشخص کردن مکان ستون

بتن ریزی شالوده

اجراء ستون ها

نحوه تهیه آرماتور ستون

تهیه قالب مناسب ستون

بتن ریزی ستون ها

آب باشی ستون ها

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی