امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

کارآموزی روزانه عمران

0

تعداد صفحات: 7 صفحه

روز اول تاریخ 11 / 7 / 85

دیوار چینی برای قالب فونداسیون

روز دوم تاریخ 12 / 7 / 85

ادامه دیوار چینی برای قالب فونداسیون

روز سوم تاریخ 13 / 7 / 85

ادامه دیوار چینی برای قالب فونداسیون

روز چهارم تاریخ 15 / 7 / 85

خاکبرداری از کف شناژها و فونداسیون ها جهت رسیدن به ارتفاع مد نظر

روز پنجم تاریخ 16 / 7 / 85

ادامه خاکبرداری از کف شناژها و فونداسیون ها جهت رسیدن به ارتفاع مد نظر

روز ششم تاریخ 17 / 7 / 85

عملیات بتن ریزی مگر در کف فونداسیون و شناژها

روز هفتم تاریخ 18 / 7 / 85

ادامه عملیات بتن ریزی مگر در کف فونداسیون و شناژها

روز هشتم تاریخ 20 / 7 / 85

خواباندن آرماتورها در شناژ و قرار دادن شبکه آرماتور در کف فونداسیون

روز نهم تاریخ 22 / 7 / 85

روز دهم تاریخ 24 / 7 / 85

بتن ریزی فونداسیون

روز یازدهم تاریخ 27 / 7 / 85

روز دوازدهم تاریخ 29 / 7 / 85

خراب کردن قالب های اجری دور فونداسیون و شناژها

روز سیزدهم تاریخ 30 / 7 / 85

ادامه خراب کردن قالب آجری دور فونداسیون ها و شیارها

روز چهاردهم تاریخ 6 / 8 / 85

نصب تیرها بر روی بیس پلیت

روز پانزدهم تاریخ 9 / 8 / 85

روز شانزدهم تاریخ 13 / 8 / 85

روز هفدهم تاریخ 14 / 8 /85

روز هجدهم تاریخ 15 / 8 / 85

ادامه جوش دادن نبشی به داخل جان پل و تیر و کرسی چینی

روز نوزدهم تاریخ 17 / 8 / 85

روز بیستم تاریخ 20 / 8 /85

صاف کردن کف

روز بیست و یکم تاریخ 21 / 8 / 85

روز بیست و دوم تاریخ 22 / 8 / 85

روزبیست و سوم تاریخ 24 / 8 / 85

اجرای سقف به صورت ضربی

روز بیست و چهارم تاریخ 27 / 8 / 85

روز بیست و پنجم تاریخ 28 / 8 / 85

روز بیست و ششم تاریخ 1 / 9 / 85

روز بیست و هفتم تاریخ 7 / 9 / 85

روز بیست و هشتم تاریخ 8 / 9 / 85

روز بیست و نهم تاریخ 11 / 9 / 85

نصب نعل درگاه پنجره ها و ادامه تیغه چینی

روز سی ام تاریخ 18 / 9 / 85

خاک گچ دیوارها و سقف

خرید و دانلود - 17000 تومان
تبلیغات متنی