امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده

0

تعداد صفحات: 4 صفحه

تعداد گویه ها: 43 سوال

پایایی ابعاد سازمان یادگیرنده

پایایی سطوح یادگیری سازمانی

نحوه امتیاز بندی دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی