امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)

0

تعداد صفحات: 4 صفحه

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)

تعداد گویه ها: 25 سوال

روایی و پایایی دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی