امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه هوش آدمک گودیناف

0

تعداد صفحات: 7 صفحه

تعداد گویه ها: 51 سوال

روش نمره گذاری دارد

روش محاسبه دارد

منبع دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی