امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه استرس شغلی GSS

0

تعداد صفحات: 3 صفحه

این مقیاس و منابع آن توسط فیلیپ ال زایس (1992) ارائه شده است و دارای 57 سؤال می باشد و اطلاعاتی درباره ی استرس شغلی در اختیار فرد قرار می دهد.

تعداد گویه ها: 57 سوال

روش نمره گذاری، روایی و پایایی دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی