امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه سلامت روان GHQ

0

تعداد صفحات: 4 صفحه

پرسشنامه های استانداردشده اعتقادات مذهبی و سلامت عمومی که در قالب طیف لیکرت طراحی شده است و متغیرهای اعتقادات مذهبی و شاخص های سلامت عمومی شامل: علائم جسمانی؛ اضطراب؛ کارکرد اجتماعی و افسردگی را مورد سنجش قرار می دهد.

پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی توسط گلدبرگ و هیلر (1979) ارائه شده است.

تعداد گویه ها: 28 سوال

روش نمره گذاری دارد.

پایایی و روایی دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی