امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی ایجاد مجتمع تولید پرورش گوسفند پرواری

0

تعداد صفحات: 10 صفحه

موضوع طرح

هدف از اجرای طرح

تشریح طرح

هزینه تغذیه دام

جدول تجهیزات

جدول خوراک دام

جدول ماشین آلات و تجهیزات

خرید دام مناسب

هزینه خرید دام

نیاز برای شروع طرح

محصولات تولیدی

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی