امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی آموزشگاه کامپیوتر آفتاب شرق

0

تعداد صفحات: 47 صفحه

فصل اول: طرح تجاری یک صفحه ای

بیان مسئله

چشم انداز

نقاط قوت

نقاط ضعف

ماموریت

اهداف

استراتژی

برنامه

فصل دوم: کلیات

بخش اول: معرفی آموزشگاه

بخش دوم: خلاصه طرح

بخش سوم: تحلیل صنعت

بخش چهارم: شرح فعالیت کارآفرینان

محل انجام این طرح

بخش پنجم: بخش تولید (بخش عملیاتی)

بخش ششم: بازاریابی

بخش هفتم: سازماندهی

جدول سازمانی

بخش هشتم: ارزیابی ریسک

بخش نهم: سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

سرمایه ثابت

تجهیزات فنی

اثاثیه اداری

هزینه های قبل از بهره برداری

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

سوخت و انرژی

حقوق و دستمزد

هزینه استهلاک

هزینه نگهداری و تعمیرات

جدول هزینه های جاری طرح

جدول کل هزینه های طرح

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

درآمد طرح

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره بازگشت سرمایه

پیش نویس صورت حساب ترازنامه

بیلان در آمدی

پیش نویس صورت در آمد

بیلان جریان نقدینگی

فرم ها

خرید و دانلود - 45000 تومان
تبلیغات متنی