امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی موسسه آموزشی

0

تعداد صفحات: 16 صفحه

پیش نویس شرح چشم انداز

پیش نویس مأموریت

اهداف

برنامه ها

بخش معرفی

مشخصات کار آفرین

خلاصه طرح تجاری

تحلیل صنعت

شرح فعالیت کارآفرینانه

بخش تولید

بازاریابی

هدف گیری بازار

بخش سازماندهی

بخش تجزیه و تحلیل رقابتی

ارزیابی ریسک

صورت سود و زیان – اول تأسیس

ترازنامه آزمایشی 2 ستونی – 6 ماه بعد از تأسیس

ترازنامه آزمایشی 2 ستونی – 1سال بعد از تأسیس

ترازنامه آزمایشی 2 ستونی – 1سال بعد از تأسیس

صورت سرمایه

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی